Hội doanh nhân trẻ Long An Nơi kết các doanh nghiêp Việt

Hội doanh nhân trẻ Long An

hội doanh nhân trẻ long an
hội doanh nhân trẻ long an

GIỚI THIỆU HỘI DOANH NHÂN TRẺ LONG AN

Hội Doanh Nhân Trẻ Long An là tổ chức xã hội – nghề nghiệp của những doanh nhân trẻ Việt Nam đang tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Long An. Hội đoàn kết, tập hợp các doanh nhân trẻ, các nhà quản lý trẻ không phân biệt thành phần kinh tế, lĩnh vực hoạt động, dân tộc, tôn giáo.

Hội hoạt động theo pháp luật Việt Nam và Điều lệ Hội. Hội chịu sự lãnh đạo của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, là thành viên tập thể của Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam Tỉnh Long An và Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam. Hội quan hệ, hợp tác với các tổ chức doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, xã hội trong và ngoài nước theo nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, tuân thủ pháp luật.

I. Tôn chỉ, mục đích của Hội
Hội Doanh nhân trẻ Long An (sau đây gọi lắt là Hội) là tổ chức xã hội – nghề nghiệp tự nguyện của các Doanh nhân trẻ đang sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh L,ong An, các doanh nhân quê hương Long An đang sản xuất kinh doanh trong nước,  không phân biệt thành phần kinh tế, lĩnh vực hoạt động, dân tộc, tôn giáo, cùng phấn đấu cho sự phát triển doanh nghiệp và sự thành đạt của hội viên, góp phần xây dựng và phát triển lực lượng doanh nhân Việt Nam, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Long An và của đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

II. Địa vị pháp lý, trụ sở
1. Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản nội tệ và ngoại tệ tại ngân hàng và có biểu tượng riêng theo quy định của pháp luật.
2. Trụ sở chính của Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Long An đặt tại Thành phố Tân An – Long An.

III. Phạm vi, lĩnh vực hoạt động
1. Hội Doanh nhân trẻ Long An hoạt động trong phạm vi trong tỉnh.
2. Hội Doanh nhân trẻ Long An tổ chức, hoạt động theo Điều lệ Hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, tuân thủ pháp luật Việt Nam. Hội chịu sự lãnh đạo của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trong phong trào thanh niên. Hội là thành viên tập thể của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh.
3. Hội Doanh nhân trẻ Long An chịu sự quản lý nhà nước của Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An.

IV. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động
Hội Doanh nhân trẻ Long An tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc:
1. Tự nguyện, tự quản, tự chủ về tài chính, không vụ lợi và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật;
2. Hiệp thương dân chủ và thống nhất hành động;
3. Đoàn kết, tương trợ, hợp tác, bình đẳng.
4. Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Hội.

V. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội
1. Đoàn kết, tập hợp hội viên là các doanh nhân trẻ Việt Nam trong và ngoài tỉnh, hỗ trợ hội viên mở rộng quan hệ hợp tác kinh doanh với nhau và với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khác theo quy định của pháp luật.
2. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ hội viên nâng cao trình độ quản lý, điều hành doanh nghiệp, phát triển hoạt động kinh doanh, phát triển doanh nghiệp.
3. Phản ánh nhu cầu, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị của hội viên là doanh nhân trẻ Việt Nam với Đảng, Nhà nước, Đoàn Thanh niên và các tổ chức có liên quan về những chủ trương, chính sách và các vấn đề liên quan đến giới doanh nhân trẻ Việt Nam theo quy định của pháp luật
4. Bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên; góp phần chăm lo phát triển lực lượng doanh nhân trẻ theo quy định của pháp luật.
5. Tổ chức hướng dẫn hội viên tham gia các hoạt động xã hội và các chương trình hoạt động thanh niên của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh theo quy định của pháp luật.
6. Tổ chức các hoạt động giao lưu, hợp tác với các tổ chức doanh nghiệp, tổ chức kinh tế nước ngoài theo các quy định của pháp luật nhằm hỗ trợ hội viên phát triển hoạt động kinh doanh, hợp tác kinh tế quốc tế.
7. Được thành lập các pháp nhân trực thuộc Hội theo quy định của pháp luật.
8. Quan hệ, hợp tác với các tổ chức doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, xã hội ở trong và ngoài nước theo nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, tuân thủ pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập, phù hợp với thông lệ và tập quán quốc tế.

VI. Nhiệm vụ của Hội
1. Đại diện cho lực lượng doanh nhân trẻ Việt Nam là hội viên của Hội trong các quan hệ trong nước và quốc tế, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên theo quy định của Điều lệ Hội và của pháp luật.
2. Hỗ trợ hội viên trong phát triển nghề nghiệp, hợp tác đầu tư, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, nâng cao kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm, năng lực, trình độ quản lý, điều hành doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
3. Bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị cho hội viên; đoàn kết, tập hợp và phát triển lực lượng doanh nhân trẻ; phát huy vai trò và nguồn lực của giới doanh nhân trẻ Việt Nam theo chính sách, pháp luật của Nhà nước.
4. Tổ chức diễn đàn cung cấp, trao đổi thông tin, ý kiến giữa hội viên là doanh nhân trẻ với các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức xã hội và doanh nghiệp khác theo quy định của pháp luật.

Đánh giá bài viết
Theo dõi MondiaL trên
Trả lời